Penningpolitiska beslut

2 februari 2023

ECB-rådet kommer att hålla kursen genom att höja räntorna avsevärt i en varaktig takt och hålla dem på nivåer som är tillräckligt restriktiva för att säkerställa en snabb återgång av inflationen till sitt medelfristiga mål på 2 %. Följaktligen beslutade ECB-rådet idag att höja ECB:s tre styrräntor med 50 punkter och planerar att höja dem ytterligare. Med tanke på det underliggande inflationstrycket avser ECB-rådet att höja räntorna med ytterligare 50 punkter vid sitt nästa penningpolitiska möte i mars och kommer därefter att bedöma sin policybana. Att hålla räntorna på restriktiva nivåer kommer så småningom att minska inflationen genom att dämpa efterfrågan och skyddar också mot risken för en ihållande uppgång i inflationsförväntningarna. Hur som helst kommer framtida beslut av ECB-rådet om styrräntor att fortsätta att vara datadrivna och följa ett möte för möte-strategi.

ECB-rådet beslutade också idag om villkoren för att minska innehaven av Eurosystemets värdepapper under programmet för köp av tillgångar (APP). Som tillkännagavs i december kommer APP-portföljen att krympa med i genomsnitt €15 miljarder per månad från början av mars till slutet av juni 2023, och den efterföljande takten i portföljminskningen kommer att bestämmas över tiden. Partiella återinvesteringar kommer att göras globalt i enlighet med gällande praxis. I synnerhet kommer de återstående återinvesteringsbeloppen att fördelas i proportion till andelen inlösen i varje ingående program i APP och, enligt köpprogrammet för den offentliga sektorn (PSPP), till andelen av inlösen i varje jurisdiktion och i nationella och överstatliga emittenter . För Eurosystemets köp av företagsobligationer kommer de återstående återinvesteringarna att vara mer snedställda mot emittenter med bättre klimatprestanda. Utan att det påverkar ECB:s mål för prisstabilitet, kommer detta tillvägagångssätt att stödja den gradvisa avkarboniseringen av Eurosystemets företagsobligationsportföljer, i linje med målen i Parisavtalet.

De detaljerade villkoren för minskningen av APP-innehav beskrivs i ett separat pressmeddelande som kommer att publiceras kl. 15:45 CET.

ECB:s styrräntor

ECB-rådet beslutade att höja ECB:s tre styrräntor med 50 punkter. Följaktligen höjs räntan för de huvudsakliga refinansieringstransaktionerna och räntorna för utlåningsfaciliteten och inlåningsfaciliteten till 3,00 %, 3,25 % respektive 2,50 % med verkan från den 8 februari 2023.

Asset Purchase Program (APP) och Pandemic Emergency Purchase Program (PEPP)

Styrelsen avser att fortsätta att fullt ut återinvestera kapitalbetalningar från förfallande värdepapper köpta under APP fram till slutet av februari 2023. Därefter kommer APP-portföljen att krympa till en uppmätt och förutsägbar takt, eftersom Eurosystemet inte kommer att återinvestera hela kapitalbeloppet återbetalningar av värdepapper som förfaller. Nedgången kommer att uppgå till 15 miljarder euro per månad i genomsnitt fram till slutet av juni 2023 och dess efterföljande takt kommer att bestämmas över tiden.

När det gäller PEPP avser ECB-rådet att återinvestera kapitalbetalningarna för förfallande värdepapper som köpts under programmet till åtminstone slutet av 2024. Under alla omständigheter kommer den framtida utrullningen av PEPP-portföljen att hanteras på ett sådant sätt för att undvika alla ingrepp i den lämpliga penningpolitiken.

ECB-rådet kommer att fortsätta att visa flexibilitet i återinvesteringen av förfallande amorteringar i PEPP-portföljen, för att motverka riskerna för den penningpolitiska transmissionsmekanismen i samband med pandemin.

Refinansieringsverksamhet

När bankerna betalar tillbaka de belopp som lånats under de långsiktiga refinansieringstransaktionerna kommer ECB-rådet regelbundet att bedöma hur de riktade utlåningstransaktionerna bidrar till dess penningpolitiska inriktning.

***

ECB-rådet är redo att justera alla sina instrument inom sitt mandat för att säkerställa att inflationen återgår till målet på 2 % på medellång sikt. Transmissionsskyddsinstrumentet är tillgängligt för att motverka omotiverad och oordnad marknadsdynamik som utgör ett allvarligt hot mot överföringen av penningpolitiken i alla länder i euroområdet, och därigenom gör det möjligt för ECB-rådet att utföra sina uppgifter mer effektivt.

ECB:s ordförande kommer att kommentera övervägandena bakom dessa beslut vid en presskonferens från 14:45 CET idag.

Leave a Comment